skip to Main Content
Active citizens fund

Kroz projekt će se osnažiti zagovarački kapaciteti udruga za repozicioniranje ženskog zdravlja iz medicinske sfere u sferu ljudskih prava, pokretanje strateških parnica u području reproduktivnih prava žena, zagovaranje reproduktivnih prava žena na temelju dokaza te će se razviti mehanizmi za snažniju ulogu udruga u zaštiti ženskih ljudskih prava.

Trajanje projekta:
1.1.2021. – 31.12.2022. (24 mjeseca)

Osoba za kontakt:
Branka Mrzić Jagatić,

RADAR

Otvorena medijska grupacija partner je organizaciji Roditelji u akciji u provedbi projekta Radar  ̶  Osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnoga društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu. Projekt se financira iz Fonda za aktivno građanstvo Hrvatska, a doprinos OMG-a bit će u izradi i provedbi kampanje s ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti i rezultata projekta te problematike kršenja reproduktivnih prava žena u RH. Uz našu organizaciju, partner na projektu je Women’s Counselling iz Islanda.

KRŠENJE REPRODUKTIVNIH PRAVA ŽENA

Problem sustavnog kršenja reproduktivnih prava žena u Republici Hrvatskoj prepoznat je tijekom kampanje #Prekinimošutnju 2018. koja je imala snažan odjek u javnosti i tijekom koje je prikupljeno preko 1.000 svjedočanstava žena o verbalnom i fizičkom nasilju, uskraćivanju ginekološke skrbi i anestezije tijekom bolnih ginekoloških postupaka. Unatoč velikom odjeku u domaćoj i svjetskoj, široj i stručnoj javnosti, nije došlo do unapređenja sustava skrbi za žensko zdravlje.

Iako velik broj udruga pruža podršku ranjivim skupinama žena, zbog manjka kapaciteta i resursa te udruge ne zagovaraju sustavno javne politike za zaštitu reproduktivnih prava žena. Istovremeno, zdravstveni sustav je netransparentan i zatvoren za uključivanje žena u formiranje javnih politika pa pitanje reproduktivnih prava žena ostaje isključivo medicinsko pitanje. Iako su brojne udruge 2018. godine u okviru kampanje #Prekinimošutnju predlagale donošenje Akcijskog plana i Deklaracije o zdravlju žena, nadležne institucije ignorirale su ovaj prijedlog.

Kako bi se dogodile promjene koje će osigurati dostojanstvenu skrb za zdravlje žena temeljenu na dokazima, kroz projekt Radar najmanje osam udruga ojačat će svoje zagovaračke kapacitete za zaštitu reproduktivnih prava žena, kroz osposobljavanje za praćenje kršenja reproduktivnih prava žena, pregled sudske prakse i međunarodnih standarda, pokretanje strateških parnica, istraživanje o poštivanju stručnih smjernica, participativne radionice s ciljem izrade prijedloga dokumenata za zdravlje žena, izradu izvješća u sjeni o stanju prava žena u zdravstvu i razvoj programa te trening trenerica o tehnikama za suzbijanje dominacije kao i izradu lako primjenjivih alata koji će im pomoći u tome.

U sve aktivnosti uključit će se žene, posebice one koje su u većem riziku od ginekološkog nasilja, ranjive skupine žena poput Romkinja, tražiteljica azila, žena s invaliditetom, iz ruralnih krajeva te s otoka.

Kroz projekt će se osnažiti zagovarački kapaciteti udruga za repozicioniranje ženskog zdravlja iz medicinske sfere u sferu ljudskih prava, pokretanje strateških parnica u području reproduktivnih prava žena, zagovaranje reproduktivnih prava žena na temelju dokaza te će se razviti mehanizmi za snažniju ulogu udruga u zaštiti ženskih ljudskih prava.

Zaštita ženskih ljudskih prava u zdravstvu